Výchova a vzdělávání ve Světlušce

V rámci výchovy a vzdělávání chceme vytvářet podmínky umožňující optimální rozvoj dětí v nestresujícím a bezpečném prostředí. Na zdravém vývoji dítěte se významnou měrou podílí respektování osobního tempa, metodika integrovaného učení – „poznání hrou“ realizovaná prostřednictvím tematických projektů v podnětném prostředí. V tomto ohledu spolupracujeme s prověřenými subjekty, jako je Malá technická univerzita (věnuje se vzdělávání dětí v oblasti polytechnické a digitální gramotnosti) nebo Theatr ludem (nabízí oceňované výukové programy, ve kterých lektoři pracují metodami dramatické výchovy a prostřednictvím zážitku vzdělávají žáky) aj.

Církev československá husitská (zřizovatel MŠ) se hlásí k odkazu Jana Amose Komenského, jehož principy hodláme při vzdělávání a výchově uplatňovat. Proto chceme děti vedle vědomostí a znalostí učit rovněž celostnímu chápání, toleranci, smyslu pro spravedlnost a obecné dobro.

Prioritou je vhodné psychické prostředí s respektem, tolerancí a srozumitelně vymezenými hranicemi. Hlavním cílem je, aby se děti cítily spokojené, aby měly dostatek podnětů k získávání nových znalostí a dovedností, aby se posílila jejich důvěra ve vlastní schopnosti a aby byly úspěšné při přechodu do základního i dalšího vzdělávání.

Formy a metody práce:

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Určující formou vzdělávací práce je hra ve všech jejích formách. Upřednostňujeme metodu pokusu a omylu, kooperativní a sociální učení a všechny další metody, které přiblíží dětem poznání zákonitostí a jevů života kolem nich. Při učení volíme metody postupných kroků, které stanovíme podle individuálních možností dítěte.

Zájem učitelů a pečovatelů se soustředí především na dítě (co prožívá, cítí a co se učí). Výchova a vzdělávání jsou vnímány jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. K dosažení vysokého stupně samostatnosti dítěte a individuálního získávání kompetencí účelně kombinujeme klasické i alternativní metody a formy práce.