Naše mateřská škola funguje v rámci standardního RVP se zaměřením na environmentální výchovu. Umístění mateřské školy a její celkové nadstandardní podmínky (rozlehlá zahrada, plnohodnotná venkovní učebna a venkovní terasa pro sport) dětem umožňují v průběhu roku cíleně pozorovat a popisovat změny v přírodě. V zahradě se nachází část herní, pozorovací a užitková. V pozorovací části se nalézají příbytky pro volně žijící živočichy (ježky, ptáky, rybníček pro žáby, hmyzí hotely). V užitkové části jsou ovocné stromy a keře, jejichž plody budeme společně zpracovávat (sušit, vyrábět pečený čaj, ovocné špízy atd.). Děti se tak naučí i zdravému způsobu mlsání. Zde se budeme také učit sázet ovoce a zeleninu, pečovat o ni a sklízet ji. Pak si na ní u svačinky pochutnáme. A poslední část zahrady patří Ouessantským ovečkám, o které budeme společně pečovat.

V rámci výuky nás v projektových dnech navštíví odborníci z různých přírodovědných oblastí (ochrana přírody, třídění odpadů, ornitologie, canisterapie atd.).

Povedeme děti k odpovědnému vztahu k přírodnímu i společenskému prostředí, které je obklopuje. Budeme jim ukazovat, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe. Naučíme je poznávat, pomáhat, chránit a šetřit vše živé i neživé.

 

Za další důležitou oblast, na kterou klademe vysoké nároky, je oblast jazyková. Jedná se zejména o dokonalé zvládnutí mateřského jazyka.
V současnosti se učitelé v základních školách potýkají s velkými nedostatky, zejména v porozumění textu v mateřském jazyce, s logopedickými vadami, poruchami (dyslexie atd.). V rámci pravidelné diagnostiky budeme pečlivě sledovat a vyhodnocovat případné nedostatky a pracovat na jejich na nápravě. Před nástupem do školy by dítě mělo být schopné základní komunikace s dospělým, porozumět čtenému textu a dokázat odpovědět na otázky, mluvit bez vad ve výslovnosti. Proto každý den začínáme komunitním kruhem, kde se děti naučí vyjádřit svou myšlenku, připomínku či popsat, co hezkého zažily. Jazykovou výchovu budeme podporovat rovněž rámci dramatické výchovy, kde budeme pracovat zpočátku s jednoduchými texty (říkadla, krátké básničky, písničky), později zapojíme krátké příběhy. Rovněž si během každého dne vyhradíme pravidelný čas na čtení.
V rámci obou tříd je umístěn v relaxační zóně i čtecí koutek. Kvalitní příprava v rámci mateřského jazyka je pro nás prioritou. S cizím jazykem – angličtinou – se budeme pozvolna seznamovat pomocí písniček, básniček a her.

 

Jsme přesvědčeni, že pro děti v předškolním věku je důležitý dostatek pohybu.
V rámci naší mateřské školy dbáme na zařazení pravidelných pohybových aktivit během každého dne, ideálně na čerstvém vzduchu. K tomu účelu nám poslouží velkorysá venkovní terasa, zahrada či tělocvična.

Rovněž jsme zapojeni do celostátního projektu „Se Sokolem do života“.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1. Přirozená cvičení
2. Obratnost
3. Dovednosti s míčem
4. Rozvíjení poznání
5. Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim.
Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3–4 roky, prostřední kategorie ve věku 4–5 let a nejstarší děti ve věku 5–6 let.

Naši mateřskou školu chápeme jako jednu velkou rodinu, kde se jeden na druhého můžeme spolehnout. Proto preferujeme úzkou spolupráci mezi rodinami dětí a školkou. Naším přáním je udržování přátelských vztahů uvnitř i navenek školy. V rámci plánovaných mimoškolních aktivit se můžete těšit na komunitní projekty (přednášky, bazary, slavnosti…) u kterých rádi přivítáme, když se jako rodiče zapojíte.

Abyste měli přehled, co se právě ve školce děje, vždy měsíc dopředu obdržíte informační e-mail s přehledem plánovaných aktivit. Koncem každého týdne Vám třídní učitelka zašle přehled toho, co všechno děti prožily a co se naučily.

Během školního roku Vám nabídneme mnoho zájmových aktivit. Kromě lyžařského a plaveckého výcviku, jsou pro děti po svačině připraveny kroužky, návštěva divadla, projektové dny, slavnosti atd.