KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ředitelka Církevní mateřské školy Světluška, Žižkovská 186/15,724 00 Ostrava – Nová Bělá stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Celková kapacita MŠ: 40 dětí
Termín zápisu dětí do MŠ: 11. 05. 2023 (od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 18:00 h) – klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců přímo v areálu mateřské školy v prostorách venkovní učebny
2.5.–15. 5. 2023 – bezkontaktně – možnost doručení žádosti o přijetí ke vzdělávání a doručení všech potřebných dokumentů (naleznete na webu MŠ: www.ms-svetluska.cz)
Dítě může být zapsáno v průběhu celého školního roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ.
Individuální zápis je možné domluvit kdykoliv na telefonním čísle 773 129 990.

1. Kritéria pro přijímání

1.1. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

1.2. Pro děti, které do 31.8.2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné.

1.3. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

1.4. Do MŠ se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku a starší.

1.5. Přijetí dítěte mladšího 5 let je podmíněno vyjádřením lékaře na žádosti o pravidelném očkování dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

1.6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením bude rozhodnuto na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

1.7. V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, které k naplnění svých vzdělávacích možností a uplatnění svých práv potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, doloží zákonný zástupce u zápisu dítěte do mateřské školy doporučení příslušného
školského poradenského zařízení.

1.8. Ředitelka MŠ může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

1.9. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií (stupeň priority):

1. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší 5 let věku – povinné předškolní vzdělávání
2. Děti, které k 31.8.2023 dovrší 3 let věku
3. Docházka sourozence do MŠ

Ostatní děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst MŠ.
Ředitelka MŠ si vymezuje pravomoc určit počet dětí ve třídách variabilně v souladu s
hygienickými podmínkami. Maximální počet v jedné ze tříd je 20 dětí. Minimální počet pro
otevření 2. třídy je 6 dětí a maximální do výše uvedené kapacity.
Pokud při zápisu nebude naplněna kapacita mateřské školy, budou k předškolnímu
vzdělávání přijaty i děti mladší tří let (minimálně musí dovršit 30 měsíců věku).

Dítě však musí být v době nástupu do MŠ schopno:

  • samostatně chodit,
  • jíst lžící,
  • pít z hrnečku nebo sklenice,
  • používat WC,
  • nenosit pleny,
  • poznat své osobní věci
  • komunikovat s dospělou osobou a reagovat na její pokyny.

U dětí mladších tří let je nezbytný adaptační pobyt (3 dny). Teprve po jeho absolvování bude možné podat přihlášku do MŠ. Adaptační pobyt dítěte není zpoplatněn. Hradí se pouze stravné. I zde platí, že do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), s výjimkou povinného předškolního vzdělávání.

 

2. Postup a průběh přijímací řízení

2.1. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí, popřípadě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě písemné žádosti ve správním řízení – viz. ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – dále jen školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. O přijetí dítěte (dle § 16 odst.9 školského zákona) s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.

2.3. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na:
https://www.ms-svetluska.cz ( → zápis →formuláře→Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání)
Žádost si lze také vyzvednout osobně v prostorách venkovní učebny MŠ Světluška po předchozí telefonické domluvě (773 129 990).Podrobné informace najdete na https://www.ms-svetluska.cz.

2.4. Doklady, které jsou vyžadovány pro zápis dětí:

• Originál vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podepsaný zákonným
zástupcem.
• Originál potvrzení dětského lékaře o řádném očkování a vyjádření lékaře
ke zdravotnímu stavu dítěte. Očkování se netýká dítěte s povinnou předškolní docházkou.
Formulář Potvrzení lékaře k přijetí dítěte k PV již nyní ke stažení
na www.ms-svetluska.cz ( → zápis →formuláře→Potvrzení lékaře k přijetí dítěte k PV)
• Kopie rodného listu dítěte (příloha)
• V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (příloha)
• V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, které k naplnění svých vzdělávacích možností a uplatnění svých práv potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, doloží zákonný zástupce k žádosti do mateřské školy kopii doporučení příslušného školského poradenského zařízení.
Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.
Originál žádosti se všemi náležitostmi (včetně příloh) je zapotřebí doručit na příslušnou MŠ níže předepsaným způsobem v termínu zápisu.

2.5. Požadované dokumenty poté doručte jedním z následujících způsobů:
• osobním podáním do rukou ředitelky v době stanoveného zápisu do MŠ (viz výše)
• poštou na dodací adresu MŠ: Žižkovská 186/15,724 00 Ostrava – Nová Bělá (rozhodující je datum podání na poštu)
• do datové schránky mateřské školy – není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce ID datové schránky: pfxu2sy
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mssvetluska@centrum.cz (nelze jen poslat prostý email!)

Upozornění: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání považovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.

2.6. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
• Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
• Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
• Seznam bude zveřejněn v zákonné lhůtě na vstupních dveřích mateřské školy a webových stránkách školy nejméně po dobu 15 dnů. Kladná rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání jsou považována za oznámená ke dni zveřejnění seznamu. V případě individuálních zápisů (mimo vyhlášený termín), budou zákonní zástupci dítěte informování telefonicky.
• O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonný zástupce může
požádat o jeho vydání.

2.7. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:
• Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci do vlastních rukou v písemné podobě datovou schránkou (pokud ji mají zřízenou) nebo poštou.

2.8. Nahlédnutí do spisu:
• Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Termín nahlédnutí do spisu je nutné předem domluvit.

2.9. Přijímací řízení během školního roku:
• Dítě lze do MŠ přijmout i v průběhu školního roku v případě, že mateřská škola disponuje volnými místy a jsou splněny další podmínky pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

3. Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023.

 

 

V Ostravě, dne 31. 3. 2023

Bc. Martina Schönwälder, BBA., DiS
ředitelka